Arbejdet med at finde holdbare løsninger er gået i gang.

Stormen Bodil ramte landet med fuld styrke den 6. december 2013 med oversvømmelser og omfattende stormskader til følge.

Arbejdet med at sikre landområder og kyster er ikke blot et kommunalt anliggende, men lige så meget et statsligt anliggende, siger borgmester Steen Hasselriis.

”Rent statistisk forekommer en sådan storm med så kraftigt forhøjede vandstande med århundreders mellemrum. Vi kan dog ikke holde os til den slags gennemsnitsbetragtninger, men går allerede nu i gang med at træffe de nødvendige forholdsregler. For hvem siger, at en ny storm af samme kaliber ikke kommer igen om relativt kort tid”, siger borgmester Steen Hasselriis.

Arbejdet med at finde holdbare løsninger og muligheder for at undgå en gentagelse af stormflodens ødelæggelser er gået i gang. Både internt i kommunen og på tværs af kommunerne langs Isefjord og Roskilde Fjord samt langs Sjællands nordkyst.

“I starten af februar mødes formændene for de udvalg i Halsnæs, Gribskov og Helsingør, der har ansvaret for området, for at undersøge mulighederne for et samarbejde om de konkrete udfordringer langs Nordkysten. Senere på måneden vil vi seks bormestre i de nordsjællandske kommuner – Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Halsnæs – samles for at undersøge mulighederne for samarbejde og løsninger på tværs af kommunerne. Blandt andet omkring kystsikring”, siger Steen Hasselriis og pointerer videre: ”Opgaven er dog langt større end vi i kommunerne alene kan løfte den. Samordnede og holdbare løsninger er et nationalt anliggende, hvor staten skal ind over”.

Konkret i Halsnæs

Halsnæs Kommune kontakter alle havne samt kystsikrings- og digelag i kommunen for at opsamle alle erfaringerne og undersøge, hvad status er efter stormfloden. Er der behov for nye investeringer og er der noget kommunen kan gøre for at støtte arbejdet.

”Vi har flere konkrete forebyggende tiltag, som vi i øjeblikket undersøger – blandt andet sikre og hurtige alarmeringer”, siger Steen Hasselriis og fortsætter: ”Vi blev heldigvis allerede opmærksomme på risikoen for den kraftigt forhøjede vandstand to dage før stormen den 6. december. Det betød, at vi kunne komme stormfloden i forkøbet og havde forstærket Classens Dige i Frederiksværk allerede torsdag aften, inden stormfloden kom. Vi vil nu undersøge muligheden for automatisk at få forvarslet lige så tidligt fremover. For eksempel ved at oprette en målestation ved Fjorden ud for Frederiksværk, som kan indgå i DMI’s varslingssystem”.

”Jeg kan tilføje, at Classens Dige i Frederiksværk er ved at blive målt igennem for at se, om diget har sat sig og behøver forhøjelse eller forstærkninger”.

Forbedring af risikokort er også på programmet: ”Vi havde god brug af vores kortmateriale på natten for stormfloden. Kortene blev brugt til at vurdere, hvor risikoen for oversvømmelser var størst samt til at vurdere, hvor der ville komme vand, hvis for eksempel Classens Dige ikke kunne holde. Vi vil forbedre kortene ved at undersøge, om det er muligt også at lægge private diger og deres højder ind på kortet”.

Klimatilpasningsplan i høring

Et andet tiltag med betydning for at dæmme op for fremtidige ekstreme vejrsituationer er kommunens Forslag til Klimatilpasningsplan, der er i høring til den 12. marts 2014. Planen udpeger områder, der er i særlig risiko for oversvømmelse fra skybrud og stormflod – og fra de generelle klimaændringer som presser sig på i de kommende år.

Forslag til Klimatilpasningsplan er udarbejdet inden stormfloden ramte Halsnæs den 6. december 2013, hvor stormfloden satte rekord med den højest målte vandstand i Roskilde Fjord. De områder som blev oversvømmet ved Roskilde Fjord er alle udpeget i Forslag til Klimatilpasningsplan, men Halsnæs Kommune er opmærksom på, at enkelte områder skal opprioriteres i den endelige plan. Et eksempel er området ved Sølager.

Nordkysten oplevede ikke så store oversvømmelser, men kysten blev forandret, og digerne og kystbeskyttelsesanlæg var under hårdt pres.

Frederiksværk bymidte

I Forslag til Klimatilpasningsplan noteres, at der er behov for en samlet vurdering af Frederiksværk Bymidte. Det kan være, at der skal etableres eller forstærkes diger. En løsning med en højvandssluse i kanalen mod Roskilde Fjord, som kan beskytte kanalen mod højvande fra fjorden er også omtalt i planen.

Halsnæs Kommune vil allerede i løbet af 2014 igangsætte et større analysearbejde netop om sikring af Frederiksværk Bymidte.

”Gymnasiet og campingpladsen og flere kældre i Strandgade i Frederiksværk stod under vand under stormen. Meget andet kan nævnes, men overordnet skal vi bruge erfaringerne fra stormfloden til at vurdere, om der er behov for at ændre på prioriteringerne i Forslag til Klimatilpasningsplanen”, slutter Steen Hasselriis.

Fakta

Halsnæs Kommune stiller kort over havstigninger, skybrud, nedsivningsområder og risikoområder til rådighed på kommunens hjemmeside. På disse kort kan borgerne se, om der er særlige udfordringer i deres bolig- eller erhvervsområde.

På hjemmesiden kan borgerne også finde oplysninger om, hvordan man sikrer sig bedst muligt mod oversvømmelser. Der er også gode råd at hente om sikring af boligen, så skader fra oversvømmelser minimeres.